UHS Help Line

1800 425 7910(Toll free)

Fee structure for Post-Graduate Diploma course -2017-18 

 

 

2016-17 £Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À r¥ÉÆèêÀiÁ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉÆùð£À  JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyðUÀ¼À JgÀqÀ£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀ

 

PÀæ.¸ÀA.

«ªÀgÀ

MlÄÖ ±ÀÄ®Ì

¸ÁªÀiÁ£Àå/ªÀUÀð-1** ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀUÀð**

¥À.eÁw/¥À.¥ÀAUÀqÀ

1

£ÉÆÃAzÀtÂ

80

80*

2

¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì

600

600*

3

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ±ÀÄ®Ì

270

270*

4

¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì

270

270

5

¥ÀæªÁ¸À ±ÀÄ®Ì

340

340

6

ªÀiÁåUÀf£ï ±ÀÄ®Ì

70

70

7

ARIS ±ÀÄ®Ì

70

70

 

MlÄÖ

1700

1700

8*

PÀæ.¸ÀA. 1+2+3

0

(-)950*

 

MlÄÖ

1700

750

¸ÀÆZÀ£É:

* PÀæ.¸ÀA. 8 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÀÆ. 950/- ±ÀÄ®ÌzÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwUÁV, ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹ CzÀgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß rÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ DªÀgÀtzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ ¸À°è¸À®Ä w½¹zÉ.

**¥ÀæªÀUÀð-1 ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀUÀðzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ GO No. ¸ÀA: »A.ªÀ.PÀ.E.±ÀÄ.«.¹.Dgï/19/2012-13, ¢£ÁAPÀ: 22.11.2012 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉå.r.©.¹/¨ÉA.£À/±ÀÄ.«/¹.Dgï-8/2013-14, ¢£ÁAPÀ: 19.07.2013 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ±ÀÄ®Ì «£Á¬ÄwUÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà rãï, DªÀgÀt ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ EªÀjUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

 

 

 


 

 

 

 

 

2016-17 £Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À r¥ÉÆèêÀiÁ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉÆùð£À ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ JgÀqÀ£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀ

 

     

PÀæ.¸ÀA.

«ªÀgÀ

MlÄÖ ±ÀÄ®Ì

¸ÁªÀiÁ£Àå/¥ÀæªÀUÀð-1 ** ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀUÀð**

¥À.eÁw/¥À.¥ÀAUÀqÀ

1

£ÉÆÃAzÀt ±ÀÄ®Ì

80

80*

2

¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì

600

600*

3

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ±ÀÄ®Ì

270

270*

4

¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì

270

270*

5

¥ÀæªÁ¸À ±ÀÄ®Ì

340

340*

6

ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ ±ÀÄ®Ì

70

70

7

JDgïLJ¸ï ±ÀÄ®Ì

70

70

 

MlÄÖ

1700

1700

8*

PÀæ.¸ÀA. 1+2+3+4+5

0

(-)1560*

 

MlÄÖ

1700

140

 

¸ÀÆZÀ£É:

* PÀæ.¸ÀA. 8 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÀÆ. 1,560/- ±ÀÄ®ÌzÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwUÁV, ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹ CzÀgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß rãïgÀªÀjUÉ ¸À°è¸À®Ä w½¹zÉ.

 

**¥ÀæªÀUÀð-1 ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀUÀðzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ GO No. ¸ÀA: »A.ªÀ.PÀ.E.±ÀÄ.«.¹.Dgï/19/2012-13, ¢£ÁAPÀ: 22.11.2012 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉå.r.©.¹/¨ÉA.£À/±ÀÄ.«/¹.Dgï-8/2013-14, ¢£ÁAPÀ:19.07.2013 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ±ÀÄ®Ì «£Á¬ÄwUÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà rãï, DªÀgÀt ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ EªÀjUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

share

© 2020 University Of Horticultural Sciences Bagalkot. All Rights Reserved.